Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarının, Özyeğin Üniversitesi’nde tam burslu olarak öğrenim görebilmeleri için tasarlanan ve bu amaca ortak olan bağışçılarımızın desteği ile uygulanan bir programdır.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında, bursiyerler, öğrenim ücreti ödemezler ve Üniversitenin yurtlarında (3 kişilik standart banyolu oda) ücretsiz kalabilirler. Ayrıca, ders kitapları, yemek, ulaşım gibi diğer yaşam ve öğrenim giderleri için her yıl aylık nakit destek alırlar.

Burslar karşılıksız olup, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır. Çift anadal programlarına kayıtlı olan ve normal öğrenim süresi içinde esas anadal programından mezun olan bursiyerlere, ikinci anadal programlarını tamamlayabilmeleri için 1 yıl ek süre verilir.

Burs Programı kapsamında öğrenci kabul eden ve bursiyerlik teklifinde yer alan lisans programları arasında yatay geçişte burs hakları devam eder.

Bursiyerler, akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar.

Bursiyerlerin, akademik sorumlulukları gereği, derslere devam etmeleri ve disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları beklenir.

Özyeğin Üniversitesi Burs Programı’na, başvuru sırasında lise son sınıfta okuyan, başarılı ve ihtiyaç sahibi, T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Adayların, 2023 yılı YKS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültesince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri programın puan türünde ilk 20.000’e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir.

Başvurular, ozuburs.ozyegin.edu.tr adresinden Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı online Başvuru Sistemi aracılığıyla ve ilan edilen başvuru tarihleri arasında yapılır.

 • Doldurulmuş başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • YKS sonuç belgesinin kopyası (YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 12 saat içinde sisteme yüklenmelidir.)
 • Lise başarısını gösterir belge (Lise birinci sınıftan başlayarak, lise son sınıfı da içeren not döküm belgesi)
 • Öğrenci Belgesi
 • 2 adet referans mektubu (Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından online başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir)
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler:
 • Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm
  • https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne ve baba adına ayrı ayrı alınacak, kayıtlı malvarlığını gösterir belgelerin ekran görüntüleri
  • Geçimi anne-baba dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesi başvuruya eklemelidir
  • Tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi
  • Kira sözleşmesi fotokopisi
 • Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler

Bursiyer kabulü sadece Özyeğin Üniversitesi’nin fakülteleri bünyesinde yürütülen lisans programlarına yapılacaktır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Yüksekokul programları burs programı kapsamında değildir.

İlgili YKS puan türü ile Özyeğin Üniversitesi’nin fakültelerince yürütülen lisans programlarından adayın öğrenim görmek istediği lisans programının puan türü kastedilmektedir.

EFEB Programı, Özyeğin Üniversitesi’nin, maddi imkanları ne olursa olsun her gencin uluslararası standartlarda eğitim alma hakkına ulaşabilmesi misyonuna ortak olan bağışçı kurum ve şahısların desteği ile hayata geçirilmiştir. Özyeğin Üniversitesi mezunları da programın toplumsal misyonuna dahil olmakta ve bireysel destekleriyle programın bağış havuzuna katkıda bulunmaktadırlar.

Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için, adayın, son başvuru tarihine kadar, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi aracılığıyla gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversite’ye iletmiş olması gerekir.

Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.

Başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar, değerlendirme komitesi ile yüz yüze görüşmek ve kendileri için tasarlanmış özel bir programa katılırlar. 

Adaylar; YKS başarıları, lise diploma notları, ailelerinin maddi durumları, katıldıkları sosyal ve sportif faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, mezun oldukları lisenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik durumu, komite ile yüz yüze görüşmelerde gösterdikleri başarı gibi farklı faktörler dikkate alınarak değerlendirilir. Bursiyer seçiminde, ilgili YKS puan türünde ilk 20,000 içinde yer alan ve lise diploma notu 100 üzerinden en az 80 olan adaylara öncelik verilir.

Başvuru formunu tamamlamayan ve gerekli evrakları sisteme yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme sonuçları adaylara Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi kanalıyla veya adayın başvurusu sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilecek mektup ile yapılır.

Bursiyer olmaya hak kazanan adaylara bu bildirim, ÖSYM’nin tercihlerin bildirilmesi için ilan ettiği son tarihten önce yapılır.

Bursiyer adayı olarak seçilenler, Özyeğin Üniversitesi’nin ilgili lisans programına %50 burslu olarak ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri ve Üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları halinde, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında bursiyeri olarak Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenim görürler.

Kısıtlı maddi imkana sahip olma ile tam burslu olarak girememeleri durumunda Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenim görebilecek ekonomik duruma sahip olmama kastedilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında belirlenmiş bir kontenjan sınırı bulunmamaktadır. Belirtilen kriterler ışığında uygun bulunan maksimum sayıda adayın programdan faydalanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, bursiyer sayısını olabildiğince arttırmak için kaynak geliştirme çalışmalarımız son ana kadar devam etmektedir.

Bağışçılar, bursiyerlere herhangi bir iş garantisi vermemektedir. Bursiyerlerden de bağışçı kurum, kuruluş veya kişilere aldıkları burs karşılığında herhangi bir mecburi hizmet beklenmemektedir.

Aday öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, kendilerini hangi alanlarda ve nasıl geliştirdiklerini de değerlendirmede önemli bir faktör olarak ele alınmaktadır. Sosyal aktiviteler, öğrencilerin üyesi oldukları kulüpler ve bu kulüplerdeki faaliyetlerini, hobilerini, ilgi alanlarını, başarı elde ettikleri yarışmaları, ödülleri, sportif faaliyetleri kapsayabilir.

Değerlendirme komitesi, ihtiyaç görmesi durumunda, sunulan belgelerin gerçeklik kontrolü için verilen referansların aranması, başvuru sahibinin evinin ziyaret edilmesi veya beyan edilen verilerin resmi kurumlar aracılığı ile teyit edilmesi gibi uygulamalar yapabilir.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında bursiyer olarak öğrenim gören tüm öğrenciler, bursluluk süresince, yaz okulunda ders almak istedikleri takdirde yaz okulu öğrenim ücreti ödemezler ve öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayabilirler.

Öğrenimlerine İngilizce hazırlık programı birinci düzeyinden (A2) başlayan ve ilk yıl bahar dönemi sonunda ikinci düzeyi (B1) başarıyla tamamlayıp yaz okulunda üçüncü düzeyi (B2) okuyacak bursiyerler, söz konusu yaz okulu süresince yurtlarda (üç kişilik standart banyolu oda) ücretsiz kalabilirler. Bursiyerler, ayrıca, yaz okulu süresince aylık nakit burslarını almaya devam ederler.

Lisans programlarında öğrenime devam ederken üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan akademik başarı burslarının kapsam ve koşulları her yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenmektedir. Burslardan, belirlenen koşullara uyan öğrenciler yararlanabilmektedir.

Değişim programları kapsamında öğrenim görülen dönemlerde bursiyerler nakit burslarını almaya devam ederler.

Bursiyerler, tabii oldukları yönetmelikler çerçevesinde, dönem / akademik yıl için izinli sayılabilirler. Bu şekilde izinli sayıldıkları / kayıt dondurdukları sürelerde bursiyerler öğrenim ücreti ödemezler; nakit burs ve yurt bursundan yararlanamazlar. İzinli sayılan / kayıt dondurulan süreler, bursluluk süresine sayılmaz.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında sağlanan burslar, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır. Çift Anadal Programlarına kayıtlı olan ve normal öğrenim süresi içinde Esas Anadal programından mezun olan bursiyerlere, İkinci Anadal programlarını tamamlayabilmeleri için 1 yıl ek süre verilir.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı bursluluk süresi sonunda mezun olamayan bursiyerler, OSYM tarafından yerleştirildikleri burs kontenjanı dahilinde tanımlanan burs kapsam ve koşullarına tabii olurlar.

Devlet/özel kurumların sağladıkları burslar için kapsam ve koşullar, bu bursları sağlayan kurum/kuruluşlar tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler, belirlenen koşulları sağladıkları takdirde söz konusu burslardan yararlanabilirler.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı dahilinde sunulan burslar, girişte sağlanan diğer burslarla birleştirilemez.